Menu gwne
Strona Gwna Strona Gwna
Dziaalno statutowa Dziaalno statutowa
Komitety Naukowo-Techniczne Komitety Naukowo-Techniczne
Komisje Komisje
Terenowe Jednostki Organizacyjne Terenowe Jednostki Organizacyjne
Patronaty Patronaty
Spki FSNT-NOT Spki FSNT-NOT
Centrum Innowacji NOT Centrum Innowacji NOT
Rzeczoznawcy NOT Rzeczoznawcy NOT
Muzeum Techniki i Przemysu NOT Muzeum Techniki i Przemysu NOT
Partnerzy Partnerzy
Wsppraca midzynarodowa Wsppraca midzynarodowa
Karta Zawodowa Inyniera Karta Zawodowa Inyniera
Prasa techniczna Prasa techniczna
Rejestr Tumaczy Rejestr Tumaczy
Sprawozdania Sprawozdania
Archiwum FSNT-NOT Archiwum FSNT-NOT
Sownik Biograficzny Technikw Sownik Biograficzny Technikw
Olimpiady i Konkursy Olimpiady i Konkursy
Mapa witryny Mapa witryny
Ankieta Ankieta
Projekt Projekt"Innowacyjna Technika"
Logowanie
Gocimy
Odwiedza nas 1 go
Statystyka
GALA KONKURSU "LAUR INNOWACYJNOCI" Drukuj Email
GALA PODSUMOWUJCA KONKURS

LAUR INNOWACYJNOCI

im. Stanisawa Staszica26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano tegoroczn, trzeci edycj Konkursu Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Laur Innowacyjnoci im. Stanisawa Staszica

Konkurs „Laur Innowacyjnoci” jest konkursem organizowanym dla firm, które z powodzeniem wdroyy najlepsze pomysy, rozwizania i wynalazki, zapewniajce im sukces gospodarczy.

Statuetki i dyplomy dla laureatów Konkursu czekaj na wrczenie

O tym, e Konkurs znalaz uznanie w rodowisku gospodarczym najlepiej wiadczy to, e w jego pierwszej edycji nagrodzono „Staszicami” tylko trzech laureatów. W tegorocznej edycji do Kapituy Konkursu napyno kilkadziesit zgosze. Tytuy laureatów rozdzielono w 12 kategoriach

Gocie Gali podsumowujcej Konkurs

Gomi uroczystoci byli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Grzegorz Kozyra, prezes Urzdu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa Makiewicz – Cudny, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, Z-ca Dyrektora Departamentu Wspópracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Micha Koodziejski, przedstawiciel Europejskiej Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych Rafael Delimata, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy Maciej Fijakowski, przewodniczcy Rady Stoecznej NOT i zarazem przewodniczcy Kapituy Konkursu „Laur Innowacyjnoci” Eugeniusz Budny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Roek oraz prezes Zakadu Usug Technicznych RS NOT Ryszard Marciczak.

Gocie i laureaci Konkursu Laur Innowacyjnoci

Obecni byli take przedstawiciele sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych Gali, w tym Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Instytucie Bada i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Arkadiusz Stojecki.

Przedstawiciel MSZ czyta przesanie pani minister Katarzyny Kacperczyk

List do laureatów oraz organizatorów Konkursu przesaa podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel oraz podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Prezes FSNT NOT Ewa Makiewicz-Cudny wita uczestników Gali

Gal prowadzia Laura cz, która po powitaniu obecnych poprosia o zabranie gosu prezes FSNT NOT Ew Makiewicz – Cudny, która przedstawia ide Konkursu i potrzeb innowacyjnoci, której FSNT NOT jest promotorem.

Wielka Sala Warszawskiego Domu Technika NOT
wypeniona gomi i laureatami Gali

Po czci oficjalnej przystpiono do wrczania nagród.
Honorowe statuetki – Staszice i dyplomy laureatom Konkursu, w trzech turach wrczali wspólnie: prezes FSNT NOT Ewa Makiewicz-Cudny, prezes UP RP Alicja Adamczak, przewodniczcy Kapituy Konkursu Eugeniusz Budny, prezes SPWiR Micha Szota oraz dyrektor z Urzdu Miasta Stoecznego Maciej Fijakowski.


LAUREACI KONKURSU

Kapitua Konkursu „Laur Innowacyjnoci” im. Stanisawa Staszica na najlepsze produkty innowacyjne III edycja po analizie i rozpatrzeniu zgoszonych wniosków przyznaa nagrody w postaci statuetki „Staszice” nastpujcym firmom:

w kategorii:
Budownictwo, konstrukcje, bezpieczestwo i poarnictwo


Zoty Laur - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Pastwowy Instytut Badawczy
za projekt rodek do usuwania zanieczyszcze i skae z infrastruktury drogowej oraz przemysowej

Srebrny Laur - Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A.
za projekt Sposób przebudowy elektrowni, zwaszcza elektrowni z blokami ca 200MWe i 360MWe na elektrownie wysokosprawne

Brzowy Laur - FIBAR Group Sp. z o.o.
za projekt FIBARO – Bezprzewodowy System Inteligentnego Budynku


w kategorii
Ekologia, geodezja, gospodarka wodna


Zoty Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Metoda diagnostyki elastycznych stentów naczyniowych

Srebrny Laur - Instytut Technologii Eksploatacji – Pastwowy Instytut Badawczy w Radomiu
za projekt System pomiarowy do badania efektywnoci odzysku ciepa w instalacjach wentylacyjnych

Brzowy Laur - GEOTABO Spóka z o.o.
za projekt Geokompozyty sorbujce wod – HydroBox


w kategorii
Energetyka, elektrotechnika


Zoty Laur - London Insulation Ltd.
za projekt Konserwacja energii

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieelaznych
za projekt Nanokrystaliczne druty bimetalowe FeCu

Brzowy Laur - HYMON ENERGY Sp. z o.o.
za projekt Inteligentny system zarzdzania energi Q Bee

Ze specjaln dedykacj dla laureatów piewa Ewa Kukliska


w kategorii
Górnictwo i hutnictwo

Zoty Laur - TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Instytut Chemicznej Przeróbki Wgla
za projekt Przewona instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin

Srebrny Laur - Gówny Instytut Górnictwa
za projekt Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposaenia szybów

Brzowy Laur - Rudpol-OPA Sp. z o.o.
za projekt Kalibracja specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakadach górniczych


w kategorii
Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie


Zoty Laur - Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
za projekt Transwerter mikrofalowy

Srebrny Laur - ID Block Systems Sp. z o.o.
za projekt Grafenowy warstwowy ukad zabezpieczajcy oraz sposób aplikacji w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu

Brzowy Laur - Instytut cznoci - Pastwowy Instytut Badawczy
za projekt System monitoringu telekomunikacyjnych sieci kablowych SMOK-3


w kategorii
Inynieria materiaowa


Inynieria materiaowa - technologia

Zoty Laur - Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych, Oddzia Szka i Materiaów Budowlanych w Krakowie
za projekt Wóknisty kompozyt gipsowo-organiczny o waciwociach izolacyjnych

Inynieria materiaowa - wyrób

Zoty Laur - Instytut Technologii Drewna
za projekt Nowy materia konstrukcyjny-ekologiczny nanokompozyt drewnopochodny o zwikszonej odpornoci na dziaanie ognia i wody, wytwarzany w energooszczdnym procesie produkcyjnym

Srebrny Laur - Instytut Metali Nieelaznych, Zakad Urzdze Przemysowych ZAM Kty Sp. z o.o., Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjna konstrukcja hydrocyklonu HC 500/12° ZAM – IMN ™

Brzowy Laur - Instytut Metali Nieelaznych
za projekt Uruchomienie produkcji akumulatorów oowiowych rozruchowych z elektrod dodatni otrzyman metod cito-cignion


w kategorii
Mechanika, maszyny i urzdzenia


Zoty Laur - RAFAKO S.A.
za projekt Zmodernizowany kocio BB-1880 w TENT B – Obrenovac

Srebrny Laur - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt Innowacyjny piec atmosferowy z gowic grzejn

Brzowy Laur - Instytut Technologii Bezpieczestwa „MORATEX”
za projekt Morski Odbijacz Ktowy typ Nieautonomiczny edycja 2012 (MON-N-2012)


w kategorii
Technika medyczna, przemys farmaceutyczny, chemia

Zoty Laur - CTL – Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
za projekt Tabletka laserowa – zestaw innowacyjnych laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji – wraz z procedurami dawkowania i podrcznikami w ponad 600 schorzeniach

Srebrny Laur - Kopalnia i Zakady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzib w Grzybowie
za projekt Unowoczenienie produkcji poprzez wykonanie Nowej Instalacji Siarki Nierozpuszczalnej w Dwusiarczku Wgla

Brzowy Laur - Zakad Dowiadczalny Echo-Son S.A.
za projekt PINIT – ultradwikowy skaner pcherza – urzdzenie wolumetryczno-diagnostyczne

Opraw artystyczn Gali zapewnili artyci scen warszawskich

w kategorii
Przemys spoywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, lenictwo

Zoty Laur - Morski Instytut Rybacki – Pastwowy Instytut Badawczy
za projekt Delikatesowy, bezostny filet z karpia


w kategorii
Transport, komunikacja


Zoty Laur - Solaris Bus & Coach S.A.
za projekt Solaris Urbino electric – autobus elektryczny z automatycznym systemem adowania dachowego

Srebrny Laur - Instytut Obróbki Plastycznej
za projekt Automatyczna, specjalistyczna linia do wytwarzania belki czoowej wózka jezdnego wagonu kolejowego typ UR 291 wraz z innowacyjn technologi przestrzennego gicia

w kategorii
Wókiennictwo, papiernictwo opakowania

Zoty Laur - Instytut Wókiennictwa
za projekt Tkanina zamiast materaca w zapobieganiu powstawania odleyn

Srebrny Laur - Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych, Oddzia Szka i Materiaów Budowlanych w Krakowie
za projekt Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powok na szko opakowaniowe

Kapitua uznaa za celowe utworzenie dodatkowej 13 kategorii
Innowacje o charakterze spoeczno-gospodarczymi przyzna

Zoty Laur - Instytut Fizjologii i Patologii Suchu
za projekt Krajowa Sie Teleaudiologii

Zoty Laur - Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A.
za projekt Nowoczesna technologia zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych - TLE

Srebrny Laur - Lacan Technologies Sp. z o.o.
za projekt Innowacyjne systemy organizacyjne pozwalajce na komunikacj z klientami online w przemyle drzewnym.

Gal zakoczya loteria fantowa i wspaniay koncert

Ponadto kapitua Konkursu przyznaa dwa wyrónienia:

Wyrónienie dla INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
za projekt Systemy cznoci ratowniczej „RATRA”

Wyrónienie dla Zakadu Energoelektroniki „TWERD”
za projekt Cztero-kwadrantowy, trójpoziomowy przemiennik czstotliwoci o zasilaniu 1000 – 1200V w tym do zastosowa górniczych.
Zmieniony ( 27.11.2013. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Wydarzenia
Nowoci
Popularne
Teksty archiwalne